Logo
Logo
Slovenski kongres o vodah

O KONGRESU

Drugi slovenski kongres o vodah je potekal 19.-20. aprila 2017 v Termah Olimia, Podčetrtek.

Voda je osnovni element potreben za obstoj živega sveta. Razpoložljivost, prisotnost in kakovost voda imajo odločilen vpliv na družbeno-gospodarski razvoj. Tudi v Sloveniji sledimo globalnim trendom širjenja urbanih območij, migracij, povečevanja potencialnih onesnaževanj, pretirani energetski rabi in izkoriščanju naravnih dobrin. Skupaj z dinamičnimi vremenskimi dogodki vse to vpliva na naše naravne vodne vire in jih ogroža. Vode v vseh svojih pojavnih oblikah so naša javna oz. skupna dobrina. Pri gospodarjenju in upravljanju z vodami je treba uskladiti nasprotujoče si interese vseh vpletenih deležnikov, predvsem pa moramo upoštevati zakonitosti celotnega hidrološkega cikla, ekološke lastnosti vodnega prostora, obstoječ družbeni in gospodarski standard, razvojno varstvene cilje, ki smo si jih začrtali ter slediti znanju in naprednim tehnološkim rešitvam. Na Drugem slovenskem kongresu o vodah smo izpostavili pomen vodnih ekosistemov, pretehtali uspešnosti in pomanjkljivosti našega upravljanja in gospodarjenja z vodo, ustreznost in kakovost tehničnih rešitev, načine trajnostne rabe voda ter našo odpornost pred nevarnostmi, povezanimi z vodo.

ZAKLJUČKI

Znanja na področju voda imamo veliko. Vendar pri strokovnem, znanstveno raziskovalnem in upravljavskem delu premalo upoštevamo celovitost procesov kroženja vode in snovi v prostoru. Pozabljamo na dejstvo, da pojem »vodni krog« pomeni kroženje snovi (vode in sedimentov v njej) in energije, obenem pa povezuje družbene skupnosti in različne rabe voda ter ustvarja razmerja, ki vplivajo na upravljanje z vodami. Pojem »vodni krog« torej zajema ekološki, hidrološki, erozijsko-sedimentacijski in družbeno upravljavski krog.

Poudarjamo, da pri upravljanju z vodami in usmerjanju družbenih pričakovanj glede rabe, urejanja in varstva voda ne upoštevamo dejstva, da imajo vodni ekosistemi različne razvojne faze. Zato moramo pri upravljanju z vodami vedeti kaj lahko in smemo početi in česa ne, da vodni ekosistemi ostajajo naravni, prožni in zdravi. Žal so odločitve glede rabe voda, posegov v vodni prostor in usmerjanja dejavnosti v njem premalo osnovane na strokovnih spoznanjih o dejstvih in trendih s premajhnim soočanjem argumentov različnih disciplin. Potrebujemo interdisciplinarno utemeljene politične odločitve, sprejete v dialogu, to je z aktivnim sodelovanjem stokovnjakov različnih disciplin, različnih zainteresiranih javnosti in civilnodružbenih akterjev ter političnih odločevalcev ter drugih zainteresiranih.

Celotni zaključki

Organizatorji kongresa smo se ministru za gospodarski razvoj in tehnologijo pismeno odzvali na nesprejemljivo prakso ne-streženja pitne vode iz pipe, ki jo v zadnjih letih opažamo v številnih gostinskih lokalih.

FOTOGRAFIJE

Prvi dan (19. april 2017)

Drugi dan (20. april 2017)

ORGANIZATORJI

Kongres organiziramo Društvo vodarjev Slovenije (DVS), Slovenski nacionalni komite za velike pregrade (SLOCOLD), Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH), Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV), Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo (SDNO), Slovensko društvo za hidravlične raziskave (DHR), Društvo biologov Slovenije (DBS), Zveza geografov Slovenije (ZGS), Slovensko geotehniško društvo (SloGeD), Slovensko sociološko društvo (SSD), Inštitut za celostni razvoj in okolje (ICRO), Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS), Inženirska zbornica Slovenije (IZS), RS MOP - Direkcija RS za vode (DRSV) in Slovenski nacionalni odbor programa IHP UNESCO.

Več >>
GLAVNI PODPORNIKI

Kongres podpirajo Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., Hidrotehnik d.d. in Hidroelektrarne na Spodnji Savi d.o.o.

Več >>


OSTALI PODPORNIKI

Kongres podpirajo tudi VO-KA d.o.o., Hidroinženiring d.o.o., IBE d.d., Rejda, okoljske rešitve d.o.o., Tematski center za vode d.o.o., Pivovarna Laško Union d.o.o. in VitaJuwel - Živi kristal.