Logo
Logo
Slovenski kongres o vodah

PROGRAMSKO-ORGANIZACIJSKI ODBOR

 • dr. Lidija Globevnik (DVS)
 • dr. Andrej Širca (SLOCOLD)
 • Stanka Koren (SDNO)
 • mag. Zlatko Mikulič (SKIAH)
 • Branka Bračič Železnik (SKIAH)
 • Jure Mlačnik (SDHR)
 • dr. Marjetka Levstek (SDZV)
 • prof. dr. Mihael Jožef Toman (SDZV)
 • prof. dr. Alenka Gaberščik (DBS)
 • mag. Mojca Ravnikar Turk (SloGeD)
 • Verica Vogrinčič (DRSV)
 • dr. Branko Zadnik (IZS)
 • prof. dr. Mitja Brilly (UNESCO IHP)
 • mag. Marta Vahtar (ICRO)
 • Andrej Draksler (ZGS)
 • dr. Pavel Gantar (SSD)
 • dr. Maja Simoneti (KKS)
 • doc. dr. Barbara Čenčur Curk
 • Tone Prešeren (DVS)
 • Gašper Šubelj (DVS)

ZNANSTVENI ODBOR

 • izr. prof. dr. Mihael Brenčič, UL NTF
 • prof. dr. Mitja Brilly, UL FGG
 • doc. dr. Barbara Čenčur Curk, UL NTF
 • prof. dr. Matjaž Četina, UL FGG
 • dr. Peter Frantar, MOP ARSO
 • prof. dr. Alenka Gaberščik, UL BF
 • prof. dr. Pavel Gantar, UL FDV
 • dr. Lidija Globevnik, UL FGG in TC Vode
 • dr. Mira Kobold, MOP ARSO
 • dr. Uroš Krajnc, IEI
 • prof. dr. Matjaž Mikoš, UL FGG in Inženirska akademija Slovenije
 • dr. Marjetka Levstek, CČN Domžale-Kamnik
 • prof. dr. Andrej Lukšič, UL FDV
 • dr. Maja Simoneti, LUZ in IPOP
 • dr. Andrej Širca, IBE
 • prof. dr. Mihael Jožef Toman, UL BF
 • dr. Tajan Trobec, UL FF
 • dr. Branko Zadnik, IZS
 • prof. dr. Alma Zavodnik Lamovšek, UL FGG

ORGANIZATORJI

 • Društvo vodarjev Slovenije (DVS)
 • Slovenski komite za velike pregrade (SLOCOLD)
 • Slovensko društvo za zaščito voda (SDZV)
 • Društvo slovenski komite mednarodnega združenja hidrogeologov (SKIAH)
 • Slovensko društvo za namakanje in odvodnjo (SDNO)
 • Slovensko društvo za hidravlične raziskave (SDHR)
 • Slovensko geotehniško društvo (SloGeD)
 • Društvo biologov Slovenije (DBS)
 • Inštitut za celostni razvoj in okolje (ICRO)
 • Društvo krajinskih arhitektov Slovenije (DKAS)
 • Inženirska zbornica Slovenije (IZS)
 • Direkcija RS za vode (DRSV)
 • Slovenski nacionalni odbor programa IHP UNESCO
 • Slovensko sociološko društvo (SSD)
 • Zveza geografov Slovenije (ZGS)

GLAVNI PODPORNIKI

Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o.
Podjetje Drava VGP Ptuj bo v letu 2017 praznovalo 70-letnico delovanja in razvoja. Podjetje je tesno vpeto v vodnogospodarsko dejavnost na porečjih Drave in slovenskih obalnih rek. Izvaja storitve na področju vzdrževanja vodotokov in odprave posledic večjih onesnaženj voda. S svojimi kadri, izkušnjami, znanjem, opremo in tehnologijo uspešno nastopa tudi na področju vodne ekologije in naravovarstva. To usmeritev izraža tudi slogan podjetja "Glej zeleno, delaj modro".

Hidrotehnik d.d.
Družba Hidrotehnik je družba s 70 letno tradicijo, specializirana za področje nizkih gradenj in hidrogradnjo ter urejanje voda. Na podlagi pridobljene koncesije opravlja tudi gospodarsko javno službo na povodju srednje Save in Soče, ki obsega vzdrževalna dela na vodotokih in odpravo posledic neurij ter poplav. Z lastno projektno dejavnostjo naročnikom zagotavlja sodobno zasnovane rešitve, kjer sta načrtovanje in izvedba vedno v sožitju z naravo in okoljem.

Hidroelektrarne na spodnji Savi d.o.o.
Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. je bila ustanovljena leta 2008 z namenom racionalne izgradnje novih proizvodnih hidro objektov ter zanesljive, konkurenčne in okolju prijazne proizvodnje električne energije. Projekt izgradnje HE na spodnji Savi družbo HESS, d.o.o. uvršča med trenutno največje investitorje izgradnje obnovljivih virov energije v Republiki Sloveniji in v širšem geografskem prostoru ter zagotavlja pomemben delež električne energije, proizvedene iz obnovljivih virov energije, da Republika Slovenija izpolnjuje zahteve ter zaveze držav EU glede obnovljivih virov energije. Poleg investicijskega dela je družba vzpostavila tudi sistem obratovanja in vzdrževanja na že zgrajenih hidroelektrarnah, ki omogoča optimizacijo delovanja hidroelektrarn ob ustrezni zagotovitvi varnosti in zanesljivosti.