Logo
Dogodek poteka pod častnim pokroviteljstvom
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja.
Slovemski kongres o vodah

TEMA 1: VARNOST OBJEKTOV NA VODAH IN VARNOST LJUDI PRED NEVARNIM DELOVANJEM VODA

Vodni objekti in objekti ob vodah so zgrajeni na območjih stalne nevarnosti erozije in poplav, zato morajo dosegati določeno odpornost na poškodbe ali porušitve. K temu odločilno prispeva redno vzdrževanje objektov in strug. V nevarnosti so ljudje in premoženje, ki se nahajajo na območjih poplav, erozije in plazov in ne poznajo nevarnosti. Nanje morajo biti pripravljeni in ustrezno zavarovani. Prostorski razvoj, gradnja prometne in druge infrastrukture in različne človekove dejavnosti spreminjajo tokove voda, tako po površini kot podzemlju. Skupaj z dinamičnimi vremenskimi dogodki in podnebnimi spremembami vse to vpliva na naše naravne vodne vire in jih ogroža.

Prispevki obravnavajo naravno geografske, hidrogeološke, fizikalne, kemijsko biološke, sociološke in psihološke vidike nevarnosti, povezanih z vodami. Skušamo poiskati odgovore na vprašanja, zakaj prihaja do neželenih in nevarnih dogodkov, kako jih lahko preprečimo, kako te dogodke dojemajo ljudje in kakšen vpliv imajo na njih? Na osnovi znanja in izkušenj bomo poiskali odgovore in rešitve, kako se konstruktivno soočati s temi problemi in krepiti družbeno in posameznikovo zavest in odpornost. Zakaj se pojavljajo dvomi in nezaupanje v strokovne odločitve?

Oznaka prispevka Prispevek
1Kartiranje razredov antropogene poplavne nevarnosti /Rak G., Steinman F.
2Čezmejni projekt FRISCO1 /Jakopič B., Petelin Š., Grilj T.
3Strokovne podlage za obravnavo hidravličnih posledic porušitev pregrad /Rajar R., Četina M., Umek A.
4Projektni pretoki in podnebna spremenljivost /Šraj M.
5Obseg in pomen rednega urejanja voda /Papež J.
6Vloga strokovnih združenj pri izboljševanju varnosti pregrad /Ravnikar Turk M., Širca A., Zadnik B.
7Hudourniške poplave v Sloveniji kot odraz hidrogeografske sestave vodozbirnih zaledij /Trobec T.
8Sistem podajnih pregrad za zaščito pred drobirskim tokom /Balut T., Rozman D., Wendeler C.
9Naravne in umetne pregrade ter hidro-geomorfni procesi /Komac B., Zorn M.
10Modeliranje transporta plavin na Muri med Gornjo Radgono in Veržejem /Mićić T., Juvan S.
11Analiza zamuljevanja akumulacije Pernica iz vidika njenega namena /Kračun M.
12Suhi zadrževalniki in nadomestila za škodo zaradi uničenja ali zmanjšanja pridelka na kmetijskih zemljiščih /Glavan M., Pintar M.
13Možnost kontaminacije pitne vode in varnostni ukrepi /Drev D., Kozelj D.
14Vrednotenje vpliva odlagališč na stanje podzemne vode /Cerar S., Serianz L., Koren K., Prestor J., Mali N., Mladenović B.
15Praktični pristopi za izvedbo izračunov ocen okoljevarstvenega tveganja za zaprta odlagališča komunalnih odpadkov /Madon I., Rojko R., Drev D., Likar J.
16Zasute vrtače - potenciana nevarnost za vodne vire /Breg Valjavec M., Zega M.
17Uporaba pasivnih vzorčevalnikov za določanje organskih onesnaževal v podzemni vodi /Koroša A., Mali N., Auersperger P.
18Kriminaliteta zoper vode in Water crimes project /Meško G., Migliorini M., Segato L., Kuhar S., Eman K.

TEMA 2: UPRAVLJANJE Z VODAMI IN DEJAVNOSTI V VODNEM PROSTORU

Upravljanje z vodami je upravljanje življenjsko pomembnega naravnega vira. Doktrine (koncepte, principe, načine) upravljanja lahko opišemo kot: KRIZNO, EKOSISTEMSKO, HOLISTIČNO, TRAJNOSTNO, ZAŠČITNIŠKO, KONZERVATIVNO, PO PRINCIPU NAJVEČJEGA DONOSA, PARTICIPATORNO, PO PRINCIPU PODJETNIŠTVA in podobno. Kombiniramo lahko tudi več principov. Pomembne so organizacijske strukture, managerji, načrtovalci, izvajalci, nadzorniki, odločevalci. Razmišljamo o javnem interesu in javnem dobrem, o načinih odločanja in izvajanja. Kako preseči današnje sektorsko zapiranje? Kje je meja med strokovno odločitvijo, demokratičnim soodločanjem javnosti in političnimi odločitvami? Kakšna je razlika med upravljanjem in gospodarjenjem z vodami?

Pri upravljanju z vodami je pomembno tudi sodelovanje javnosti in vseh institucionaliziranih oblik organizirane družbe. Visoke kompetence družbe za posvetovanje in soodločanje omogočajo lažje upravljanje in povzročajo manj konfliktov. Pomemben element je tudi merjenje učinkovitosti predpisov (Regulatory Impact Analysis – RIA). Gre za presojo ekonomskih, socialnih in okoljskih učinkov predpisa. Slovenija žal še nima predpisa, ki bi urejal analiziranje učinkov predpisov, prav tako niso urejeni drugi postopki vrednotenja.

Prispevki se dotikajo vseh vidikov upravljanja in gospodarjenja z vodami, obravnavajo dobre in slabe prakse pri nas in v tujini, odpirajo vprašanja in podajajo predloge in rešitve. Iščejo se oblike povezovanja politik različnih gospodarskih sektorjev, prostorska razvoja, varstva narave ter pravnih in ekonomskih vidikov upravljanja z vodami. Želimo vedeti, kakšne učinke imajo različni predpisi in prakse na stanje voda in družbeno ekonomske elemente.

Oznaka prispevka Prispevek
1Pravica do pitne vode in izvajanje javne službe oskrbe s pitno vodo /Rozman I.
2Dobro upravljanje za gospodarjenje z vodami /Lukšič A. A., Globevnik L., Vrtovec L.
3Uresničevanje načela sodelovanja javnosti pri upravljanju voda v Republiki Sloveniji: kako vladati skupnim vodnim dobrinam? /Brumen J.
4Upravljanje voda v državah v tranziciji s posebnim ozirom na Slovenijo /Brilly M.
5Oskrba s pitno vodo ter odvodnjavanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v Sloveniji: Stanje, problemi, perspektive /Krajnc U.
6Neusklajenost predpisov in prakse na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda z modernimi ekološkimi trendi /Drev D., Krzyk M.
7Raba podatkov in informacij državnega hidrološkega monitoringa /Kobold M.
8Slovenska mreža opazovanj izotopske sestave padavin /SLONIP – pregled in možnost uporabe pri upravljanju z vodnimi viri /Vreča P., Kanduč T., Kocman D., Lojen S., Robinson J. A., Štrok M.
9Usklajene hidrogeološke podlage za upravljanje s čezmejnimi podzemnimi vodami med Slovenijo in Hrvaško na območju med Tržaškim in Kvarnerskim zalivom /Meglič P., Prestor J., Celarc B.
10Pomen stalnega spremljanja fizikalno-kemijskih parametrov vode za razumevanje delovanja kraških vodonosnikov /Kogovšek B., Blatnik M., Petrič M., Ravbar N., Gabrovšek F.
11Uporaba sledilnih poskusov v procesu upravljanja s kraškimi vodnimi viri v Sloveniji /Petrič M., Ravbar N., Kogovšek J.
12Uporaba numeričnih modelov toka podzemne vode pri upravljanju s podzemnimi vodami /Čenčur Curk B., Vižintin G., Celarc S., Souvent P.
13Analiza nizkih pretokov na kraških izvirih - primer Vipave /Pavlič U., Brenčič M.
14Značilnosti podzemne vode v zaledju izvirov Ljubljanice /Blatnik M., Gabrovšek F.
15Izotopska sestava termalnih vod – pomen izbora analiznih tehnik za nadzor in upravljanje /Rman N., Vreča P., Lapanje A.
16Odziv črnega bora in gradna na količino razpoložljive vode v porečju Rižane /Poljanšek S., Levanič T.
17Trendi temperatur vode v Sloveniji /Draksler A., Frantar P., Savić V., Vertačnik G.
18Korak k celovitemu lokalnemu upravljanju z vodo in vodnim prostorom: primer dobre prakse v občini Log - Dragomer /Klemen K., Fatur M.
19Priprava usmeritev za prihodnje upravljanje spodnje Drave - rezultat projekta LIVEDRAVA /Kovačič A., Mičić T.

TEMA 3: RABA VODA in VODNI EKOSISTEMI

Količina, kakovost in časovna ter prostorska razporeditev vode v krajini pogojuje vrsto, kakovost in celovitost ekosistemov ter ključno vpliva na naše življenjsko okolje in naše dejavnosti. Za kakovostno življenje je nujno potrebna dostopnost zadostnih količin kakovostne vode, kar je povezano s sposobnostjo krajine za zadrževanje vode. Ker imajo različni tipi krajine različno zadrževalno sposobnost za vodo, je pomembno poznavanje naravnih danosti, ki zagotavljajo zadrževalno sposobnost za vodo, njeno ohranjanje, v razvrednoteni krajini pa možnost povečevanja zadrževanje vode. S tem lahko zmanjšamo ranljivost ekosistemov na izredne dogodke kot so suše, poplave itd.

Kolikšne so naše vodne zaloge, za pitno vodo, za namakanje, za industrijsko in energetsko rabo? Ali je voda zadosti, katera raba ima prednost ter kdaj in kako narediti kompromise? Ali je vzpostavljen nadzor nad rabo voda učinkovit in kako spremljamo količinsko stanje? Kako usmerjamo in načrtujemo različne rabe voda? Ali se povezujemo z drugimi razvojnimi programi? Kje v sistemu so pomanjkljivosti, kje smo dobri? Kakšno je kakovostno in biološko stanje naših voda? Kaj so naše prioritete za pitno vodo? Kaj nam prinaša politika doseganja dobrega ekološkega stanja voda? Kaj to pomeni za prihodnost? Vedno večji antropogeni pritiski na okolje ogrožajo kakovost voda, zato obstajajo nevarnosti zastrupitev z vodo, v sedimentih se nam nabirajo hormonski motilci in druge nevarne snovi. Kaj smo dosegli z izgradnjo kanalizacijskih sistemov in komunalnih ter industrijskih čistilnih naprav? Kako varna je oskrba s pitno vodo in kaj jo ogroža?

Prispevki se dotikajo ekoloških, hidroloških, hidrogeoloških, socioloških, ekonomskih in pravnih vidikov rab voda in posegov v vodni prostor zaradi antropogenih aktivnosti in posegov. Kakšen je pomen življenjskih združb za kroženje in kakovost vode, o vodnih ekosistemih in njihovem spreminjanju in posledicah za kakovost, količino, sposobnost zadrževanja in kroženja vode ter načinih izboljšanja neugodnih razmer. Ob obstoječih obremenitvah prostora, predvsem načrtovane aktivnosti in posegi prinašajo nove izzive in tveganja. Kaj vse se lahko zgodi v prihodnosti, kakšni scenariji so možni in kako se nanje pripraviti? Bodo zaloge podzemnih voda v prihodnosti zadostovale, tako za oskrbo s pitno vodo kakor za dejavnosti za katere so podeljene koncesije? Je cena pitne vode ustrezna, kaj vpliva nanjo in kako cena vpliva na življenjski standard porabnikov? V kakšnem stanju so vodni ekosistemi in kako to ohraniti oziroma izboljšati? In kaj to sploh pomeni. Kaj nam zdrav ekosistem prinaša ali ponuja in kako ga prepoznamo? Interpretacije pojma »javna dobrina« ter javni interes v smislu doseganja trajnosti zagotavljanja vode, kot javne dobrine. Razmislek o trajnostnem zagotavljanju pravice do vode, ki nam jo dodeljuje ustava in kaj to pomeni. Ali bo voda še javna, če bodo lokalne skupnosti »zaračunavale« in »zahtevale« od obiskovalcev ali uporabnikov »uporabo občinskega grajenega javnega dobra« (pomole, dostope) in ne bodo dopuščale prehodov in dohodov do vode izven njih?

Oznaka prispevka Prispevek
1Vodno bilančni model mGROWA-SI /Frantar P., Andjelov M., Uhan J., Herrmann F., Wendland F.
2Pomen ekosistemov, odvisnih od podzemne vode pri določitvi količinskega stanja podzemnih voda v Sloveniji /Janža M., Šram D., Mezga K.
3Vodotoki – hidrološke naravne vrednote in posegi na njih /Tomažič M., Dobravc M.
4Pomen biofilma v tekočih vodah – biofilm kot promotor ekoloških procesov in indikator stanja /Mori N., Debeljak B., Kanduč T., Kocman D., Simčič T.
5Pregled odnosov pritiskov in stanja na evropskih rekah s poudarkom na Sloveniji /Koprivšek M., Snoj L., Globevnik L.
6Dobro ekološko stanje lahko zagotovimo kljub odvzemu vode - primer alpskih vodotokov /Urbanič G., Smolar Žvanut N. in sodelavci
7Bistvo, očem nevidno – prikriti pritisk na kraške podzemne vode /Prelovšek M., Zega M.
8Elementi v vodi in sedimentih med visokim in nizkim vodostajem reke Save /Milačič R. in sodelavci
9Raba voda v Sloveniji /Meljo J., Smolar Žvanut N.
10Raba vode v večnamenskih zadrževalnikih /Meljo J., Krajčič J., Smolar Žvanut N.
11Celovitost in izzivi izvajanja kopalne direktive – kopalne vode kot razvojni potencial /Snoj L., Šubelj G., Poje M., Globevnik L.
12Potencial rečnega prostora za razvoj veslaških dejavnosti /Golja A.
13Večnamenski projekt ureditve Ljubljanice na območju širšega centra Ljubljane /Širca A., Fatur M., Ciuha D., Povž M.
14Development of Waterfronts in Warsaw. Challenges and sins. /Thel K., Zimny M.
15Ekosistemske tehnologije za trajnostno upravljanje z vodami: večnamenski poplavni zadrževalnik Podutik /Griessler Bulc T., Uršič M., Vahtar M., Krivograd Klemenčič A.
16Vodoodgovorno prilagajanja kmetijstva podnebnim spremembam /Cvejić R., Tratnik M., Pintar M.
17Hidroelektrarne na spodnji Savi – od načrtovanja do izvedbe /Hudoklin J.
18Analiza načrtovanja malih hidroelektrarn na Gorenjskem v obdobju 2006-2016 z vidika varstva narave /Rogelj M.
19Omejevanje pojava antibiotične rezistence v vodnem okolju z uporabo naprednih oksidacijskih tehnik /Boševski I., Žgajnar Gotvajn A.
20Uporaba aerobnega reaktorja za odstranjevanje izbranih antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode /Stavbar S., Goršek A., Premzl K., Kolar M., Šostar Turk S.
21Energy demand reduction in sludge dewatering by using bio-nano composite /Salihović E.
22Vodna bilanca hranil cerkniškega jezera /Krzyk M., Bobnar Š., Drev D., Panjan J.
23Izjemna pestrost edinstvenega živalstva v podzemnih vodah Slovenije /Zagmajster M., Fišer C., Prevorčnik S.
24Raba prostora in oskrba s pitno vodo – različni interesi deležnikov v prostoru /Bračič Železnik B., Torkar A., Banovec P., Cilenšek A., Čenčur Curk B.

TEMA 4: VODE IN PARTICIPACIJA JAVNOSTI PRI SOODLOČANJU

S pobudo o vpisu pravice do vode v našo Ustavo, smo državljani Slovenije v izkazali željo po trajni zaščiti voda kot javni dobrini. S pomočjo vizije, da o vodah odločamo sami, smo nakazali tudi nov vzorec razvoja slovenske družbe, ki je osnovan na ideji skupnosti in solidarnem gospodarstvu. S pomočjo naše visoke zavesti, da ohranjamo zdrave vode tudi za prihodnje rodove pa gradimo kompetentno družbo. Ta ima izobražene in dobro informirane posameznike, ki so se sposobni posvetovati, enakopravno sodelovati in soodločati o perečih sodobnih problemih povezanih z rabo voda, izkoriščanjem vodnih moči, s poplavami, varstvom voda, celovitostjo vodnih ekosistemov in vodami v pokrajini na sploh.

Ustrezno izobraževanje na vseh ravneh izobraževalnega procesa je ključnega pomena in temelj trajnostnega razvoja. Ohranjanje sedanjega standarda in spodbujanje prihodnjega razvoja pa mora potekati tako, da ohranjamo zdrave in bogate vodne vire ter naravo in naravne dobrine na sploh tudi za prihodnje generacije. Ker se stroka in njena doktrina zaradi hitrih sprememb v okolju zelo hitro spreminjata, so različne oblike neformalnega izobraževanja in ozaveščanja izredno pomembne, saj predstavljajo hiter prenos znanja in nove doktrine iz ozkih strokovnih krogov na različne segmente splošne javnosti. Le dobro informirana in podučena javnost pa lahko kompetentno sodeluje pri odločanju. V okviru tega tematskega sklopa želimo obravnavati dobre primere sodelovanja različnih strok in institucij z javnostjo pri čemer dajemo poseben poudarek tudi nižji stopnji izobraževanja, saj je prav osnovna šola tisto obdobje, ko se pri posamezniku oblikujejo temelji vrednostnega sistema.

Učinkovito soodločanje pri upravljanju z vodami je povezano z razvitim civilnim dialogom. Za vrednotenje civilnega dialoga se uporablja vrsto sredstev n.pr. javnomnenjske raziskave, ankete, statistike. Objave izsledkov prispevajo k večji transparentnosti in odgovornosti, vlade pa lahko na osnovi vrednotenja tudi modificirajo svoje aktivnosti ali usmeritve ter določajo svoj uspeh pri krepitvi odnosov z državljani. Na 2. slovenskem kongresu o vodah tako želimo spregovoriti o konceptih, teorijah in praksah civilnega dialoga, ki niso sestavljene le iz informiranja, temveč tudi posvetovanja, sodelovanja, soodločanja in vrednotenja pri upravljanju, gospodarjenju in ravnanju z vodo.

Oznaka prispevka Prispevek
1Kompetentna družba – temelj trajnostnega razvoja /Vahtar M.
2Vloga psiholoških in socialnih dejavnikov pri okoljski ozaveščenosti in vedenju v zvezi s pitno vodo /Polajnar Horvat K.
3Odnos prebivalcev do vode v občinah na Krasu /Brečko Grubar V., Pavlič D.
4Vrednotenje trajnostnosti upravljanja z vodami – primer porečje Reke do Škocjanskih jam /Mezga K., Prestor J., Pestotnik S., Koren K.
5Ozaveščanje prebivalstva o poplavni ogroženosti /Jelen M., Potočnik B., Bizjak A.
6Oznake visokih voda v Sloveniji /Frantar P., Ulaga F., Bat M.,Jarnjak M.
7Pouk o/b vodi in za vodo /Lipovšek I.
8Izobraževanje bodočih nosilcev razvoja in vloga geografije /Kikec T.
9Delavnice o podzemni vodi /Rman N., Žvab Rožič P.
10Vodko - primer dobre prakse na področju neformalnega izobraževanja in ozaveščanja šolskih in predšolskih otrok /Sušelj Šajn I., Jevšnik M., Ferfila N.
11Herman lisjak vódi po vôdi /Trateški J.
12Vodni detektivi vedno odkrijemo kaj zanimivega /Tomašič T.
13Vodni detektivi v osnovni šoli /Frontini M.
14Vodna učna pot Lesično – Pilštanj /Kotnik Klaužer L.
15Oblike komunikacije z javnostjo in deležniki kot pomoč pri doseganju ciljev upravljanja voda in varstva narave /Bratina M.
16Aktualni problemi upravljanja in gospodarjenja z vodami v Sloveniji /Rismal M.
17Potenciali skupnostnega upravljana z vodo kot skupnim virom /Pipan P., Polajnar Horvat K., Urbanc M., Šmid Hribar M.